Share this Post!

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng mga hindi rehistradong gamot na:

 1. AM YA FENG QUIKE COMPOUND
  PARACETAMOL AND AMANTADINE
  HYDROCHLORIDE CAPSULES
 2. RYUKAKUSAN DIRECT
 3. CORIX BURNSGEL
 4.  OTC SOUTH OCEAN RIDACHE® SHEXIANG
  QUTONG QIWUJI
 5.  GMP ROSMARINUS SCHNEISKI
 6. MUHI
 7. TON PHOR SCAR OIL CROCCO
 8. MUHI MOPIDICKS®-S
 9. NEW SMELL LESS AMMELTZ® YOKOYOKO
 10. 180 [Label in Foreign Language]
 11. RYUKAKU-SAN FOR PHLEGM, COUGH,
  HUSKINESS
 12. PEPPERMINT CURE ORIGINAL RICQLES
  [as reflected in the secondary packaging]
  ALCOOL DE MINTHE DE RICQLES [as reflected in
  the primary packaging]

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang nasabing mga gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pageeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Samakatuwid, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing mga iligal na produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit nito.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili ng nasabing mga iligal na produkto at maging maingat laban sa mga ito. Ugaliing tingnan kung ang gamot ay rehistrado sa FDA bago bilhin, sa pamamagitan ng paggamit ng Search feature ng FDA website sa www.fda.gov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label ng produkto.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing mga iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon, sapagkat kaukulang parusa ay mahigpit na ipatutupad.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang mga produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa [email protected]. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga Hindi rehistradong gamot, mag-email sa [email protected], o mag-report gamit ang aming online reporting facility, eReport, sa www.fda.gov.ph/ereport. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02) 809- 5596. Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: www.fda.gov.ph/adr-report-new at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon.

Please see attachment for the photos:-> FDA Advisory No. 2019-395-A