Share this Post!

Magandang balita, naaprubahan na ang Certificate of Product Registration (CPR) ng COVID-19 Vaccine Tozinameran + Famtozinameran (15 mcg/15 mcg)/0.3 mL Dispersion para sa Booster Injection (IM) para sa mga batang 12-taong gulang pataas.

#FDA #Educate #Regulate #Monitor

See more:-> https://bit.ly/3PPrhWn