Month: February 2020

FDA Advisory No. 2020-181-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng Hindi Rehistradong Gamot na Green Nature Super Rub with Bee Propolis 20gms

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng hindi rehistradong gamot na:

 1. Green Nature Super Rub with Bee Propolis 20gms

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang nasabing gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pag-eeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Samakatuwid, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing iligal na produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit nito.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili ng nasabing iligal na produkto at maging maingat laban sa mga ito. Ugaliing tingnan kung ang gamot ay rehistrado sa FDA bago bilhin, sa pamamagitan ng paggamit ng Search feature ng FDA website sa www.fda.gov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label ng produkto.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon, sapagkat kaukulang parusa ay mahigpit na ipatutupad.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa info@fda.gov.ph. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga pekeng gamot, mag-email sa report@fda.gov.ph, o mag-report gamit ang aming online reporting facility, eReport, sa www.fda.gov.ph/ereport. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02) 8809-5596. Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon.

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-181-A

/ In Drugs Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2020-181-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng Hindi Rehistradong Gamot na Green Nature Super Rub with Bee Propolis 20gms

FDA Advisory No. 2020-181 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Unregistered Drug Product Green Nature Super Rub with Bee Propolis 20gms

The Food and Drug Administration (FDA) advises the public against the purchase and use of the unregistered drug product:

 1. Green Nature Super Rub with Bee Propolis 20gms

FDA Post-Marketing Surveillance (PMS) activities have verified that the abovementioned drug product has not gone through the registration and testing process of the Agency and has not been issued with proper authorization in the form of Certificate of Product Registration. Thus, the Agency cannot guarantee their quality and safety. Therefore, consumption of such violative product may pose potential danger or injury to health.

Pursuant to Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, promotion, advertising or sponsorship of health products without proper authorization from FDA is prohibited.

In light of the above, the public is advised not to purchase the aforementioned violative product and to be vigilant against it. Always check if a drug product has been registered with the FDA before purchasing it by making use of the embedded Search feature of the FDA website accessible at www.fda.gov.ph. You may also look for the FDA Registration number on the product label.

All concerned establishments and/or entities are warned not to distribute the above-identified violative drug product until they have already been covered by the appropriate authorization, otherwise, regulatory actions and sanctions shall be strictly pursued.

All Local Government Units (LGUs) and Law Enforcement Agencies (LEAs) are requested to ensure that these products are not sold or made available in their localities or areas of jurisdiction.

For more information and inquiries, please e-mail us at info@fda.gov.ph. To report continuous sale or distribution of unregistered health products, kindly e-mail us via report@fda.gov.ph, or through the online reporting facility, eReport, at www.fda.gov.ph/ereport. You may also call the Center for Drug Regulation and Research at telephone number (02) 8809-5596. For any suspected adverse drug reaction (ADR), report immediately to FDA through this link: https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH and fill out all the required fields.

Dissemination of the information to all concerned is requested.

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-181

/ In Drugs Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2020-181 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Unregistered Drug Product Green Nature Super Rub with Bee Propolis 20gms

FDA Advisory No. 2020-180-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng mga Hindi Rehistradong Gamot na:

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng mga hindi rehistradong gamot na:

 1. Methergin® (Methylergometrine) 0.125mg Sugar Coated Tablet
 2. Valium® (Diazepam) 10mg Tablet

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang nasabing mga gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pag-eeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Samakatuwid, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing mga iligal na produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit nito.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili ng nasabing mga iligal na produkto at maging maingat laban sa mga ito. Ugaliing tingnan kung ang gamot ay rehistrado sa FDA bago bilhin, sa pamamagitan ng paggamit ng Search feature ng FDA website sa www.fda.gov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label ng produkto.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing mga iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon, sapagkat kaukulang parusa ay mahigpit na ipatutupad.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang mga produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa info@fda.gov.ph. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga pekeng gamot, mag-email sa report@fda.gov.ph, o mag-report gamit ang aming online reporting facility, eReport, sa www.fda.gov.ph/ereport. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02) 8809-5596. Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon.

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-180-A

FDA Advisory No. 2020-180 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Following Unregistered Drug Products:

The Food and Drug Administration (FDA) advises the public against the purchase and use of the following unregistered drug products:

 1. Methergin® (Methylergometrine) 0.125mg Sugar Coated Tablet
 2. Valium® (Diazepam) 10mg Tablet

FDA Post-Marketing Surveillance (PMS) activities have verified that the abovementioned drug products have not gone through the registration and testing process of the Agency and have not been issued with proper authorization in the form of Certificate of Product Registration. Thus, the Agency cannot guarantee their quality and safety. Therefore, consumption of such violative product may pose potential danger or injury to health.

Pursuant to Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, promotion, advertising or sponsorship of health products without proper authorization from FDA is prohibited.

In light of the above, the public is advised not to purchase the aforementioned violative products and to be vigilant against it. Always check if a drug product has been registered with the FDA before purchasing it by making use of the embedded Search feature of the FDA website accessible at www.fda.gov.ph. You may also look for the FDA Registration number on the product label.

All concerned establishments and/or entities are warned not to distribute the above-identified violative drug products until they have already been covered by the appropriate authorization, otherwise, regulatory actions and sanctions shall be strictly pursued.

All Local Government Units (LGUs) and Law Enforcement Agencies (LEAs) are requested to ensure that these products are not sold or made available in their localities or areas of jurisdiction.

For more information and inquiries, please e-mail us at info@fda.gov.ph. To report continuous sale or distribution of unregistered health products, kindly e-mail us via report@fda.gov.ph, or through the online reporting facility, eReport, at www.fda.gov.ph/ereport. You may also call the Center for Drug Regulation and Research at telephone number (02) 8809-5596. For any suspected adverse drug reaction (ADR), report immediately to FDA through this link: https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH and fill out all the required fields.

Dissemination of the information to all concerned is requested.

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-180

FDA Advisory No. 2020-179-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng mga Hindi Rehistradong Gamot na:

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng hindi rehistadong mga gamot na:

 1. Agua Oxigenada F.E.U. XIV-10 Vols 120mL
 2. Agua Oxigenada F.E.U. XIV-10 Vols 60mL
 3. Jspher Lyn’s Marketing Aciete De Manzanilla 25mL.
 4. Extra Strength Methyl Salicylate Camphor + Menthol (Efficasient Oil Liniment) 25mL
 5. Tincture of Benzalkonium Chloride 25m1
 6. Jspher Pure Acetone 25mL.
 7. New Improved Bio-Magsoncent Liniment Oil 120 mL
 8. Magson Herbal Oil 120 mL
 9. Kris Haplas Herbal Oil 60 mL
 10. Extra Strength (Superscent Oil) 50mL.

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang mga nasabing gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pag-eeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Gayundin, ang kani-kanilang taga-gawa at taga-pamahagi ay hindi lisensyado sa FDA. Samakatuwid, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing iligal na mga produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit nito.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili ng mga nasabing iligal na produkto at maging maingat laban sa mga ito. Ugaliing tingnan kung ang mga gamot ay rehistrado sa FDA bago bilhin, sa pamamagitan ng paggamit ng Search feature ng FDA website sa www.fda.gov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label ng produkto.

Ang lahat ng establisyamento at/a entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon, sapagkat kaukulang parusa ay mahigpit na ipatutupad.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang mga produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa info@fda.gov.ph. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga pekeng gamot, mag-email sa report@fda.gov.ph, o mag-report gamit ang aming online reporting facility, eReport, sa www.fda.gov.ph/ereport. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02) 8809-5596. Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-179-A

FDA Advisory No. 2020-179 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Following Unregistered Drug Products:

The Food and Drug Administration (FDA) advised the public against the purchase and use of the following unregistered drug products:

 1. Agua Oxigenada F.E.U. XIV-10 Vols 120mL
 2. Agua Oxigenada F.E.U. XIV-10 Vols 60mL
 3. Jspher Lyn’s Marketing Aciete De Manzanilla 25mL.
 4. Extra Strength Methyl Salicylate Camphor + Menthol (Efficasient Oil Liniment) 25mL
 5. Tincture of Benzalkonium Chloride 25m1
 6. Jspher Pure Acetone 25mL.
 7. New Improved Bio-Magsoncent Liniment Oil 120 mL
 8. Magson Herbal Oil 120 mL
 9. Kris Haplas Herbal Oil 60 mL
 10. Extra Strength (Superscent Oil) 50mL.

FDA Post-Marketing Surveillance (PMS) activities have verified that the abovementioned drug products have not gone through the registration and testing process of the Agency and have not been issued with proper authorization in the form of Certificate of Product Registration. Likewise their respective manufacturers and distributors have not also been licensed by FDA. Thus, the Agency cannot guarantee their quality and safety. Therefore, consumption of such violative products may pose potential danger or injury to health.

Pursuant to Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, promotion, advertising or sponsorship of health products without proper authorization from FDA is prohibited.

In light of the above, the public is advised not to purchase the aforementioned violative products and to be vigilant against it. Always check if a drug product have been registered with the FDA before purchasing it by making use of the embedded Search feature of the FDA website accessible at www.fda.gov.ph. You may also look for the FDA Registration number on the product label.

All concerned establishments and/or entities are warned not to distribute the above-identified violative drug products until they have already been covered by the appropriate authorization, otherwise, regulatory actions and sanctions shall be strictly pursued.

All Local Government Units (LGUs) and Law Enforcement Agencies (LEAs) are requested to ensure that these products are not sold or made available in their localities or areas of jurisdiction.

For more information and inquiries, please e-mail us at info@fda.gov.ph. To report continuous sale or distribution of unregistered health products, kindly e-mail us via report@fda.gov.ph, or through the online reporting facility, eReport, at www.fda.gov.ph/ereport. You may also call the Center for Drug Regulation and Research at telephone number (02) 8809-5596. For any suspected adverse drug reaction (ADR), report immediately to FDA through this link: https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH and fill out all the required fields.

Dissemination of the information to all concerned is requested.

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-179

FDA Advisory No. 2020-175 || Public Health Warning Against the Purchase and Consumption of the following Unregistered Food Products:

The Food and Drug Administration (FDA) warns the public from purchasing and consuming the following unregistered food products:

 1. AMAZING! KANGEN WATER
 2. FLOR’S PASALUBONG TREAT ATO KINI BARQUIRON DE CASHEW
 3. FLOR’S PASALUBONG TREAT ATO KINI BARQUILLOS WINDOW FAMILY SLIM
 4. TOTS POPRICE
 5. VIRGIE’S HOMEMADE PRODUCTS MANGO TARTLETS

The FDA verified through post-marketing surveillance that the abovementioned food products are not authorized and the Certificates of Product Registration have not been issued. Pursuant to the Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertising or sponsorship of health products without the proper authorization is prohibited.

Since these unregistered food products have not gone through evaluation process of the FDA, the agency cannot assure their quality and safety. The use of such violative products may pose health risks to consumers.

In light of the foregoing, the public is advised not to purchase the aforementioned violative products. Moreover, the public is advised to always check if a food product/supplement is registered with the FDA. The FDA website (www.fda.gov.ph) has a Search feature which may be used by typing in the name of the product before purchasing.

All concerned establishments are warned not to distribute violative food products they have been issued the appropriate authorization, a License to Operate (LTO) for the establishment, and a CPR for the food product.

All FDA Regional Field Offices and Regulatory Enforcement Units, in coordination with law enforcement agencies and Local Government Units, are requested to ensure that violative products are not sold or made available in the market or areas of jurisdiction.

Kindly contact the FDA Center for Food Regulation and Research through e-mail at cfrr@fda.gov.ph, or call (02) 8857-1900 loc. 8112 or 8105.

To report any sale or distribution of unregistered food products, the online reporting facility, eReport can be accessed at www.fda.gov.ph/ereport.

Dissemination of this advisory to all concerned is hereby requested.

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-175

FDA Advisory No. 2020-172 || Public Health Warning Against the Purchase and Consumption of the following Unregistered Food Products:

The Food and Drug Administration (FDA) warns the public from purchasing and consuming the following unregistered food products:

 1. HARVEY BANANA ROSS SOFT CANDY
 2. KITCHEN PANTRY BERYL’S MILK CHOCO
 3. JERSEYS’S PEANUT BUTTER
 4. MEIJI CHOCOLATE (LABELS ARE IN FOREIGN CHARACTERS)
 5. DANDY’S GARLIC PEANUTS

The FDA verified through post-marketing surveillance that the abovementioned food products are not authorized and the Certificates of Product Registration have not been issued. Pursuant to the Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertising or sponsorship of health products without the proper authorization is prohibited.

Since these unregistered food products have not gone through evaluation process of the FDA, the agency cannot assure their quality and safety. The use of such violative products may pose health risks to consumers.

In light of the foregoing, the public is advised not to purchase the aforementioned violative products. Moreover, the public is advised to always check if a food product/supplement is registered with the FDA. The FDA website (www.fda.gov.ph) has a Search feature which may be used by typing in the name of the product before purchasing.

All concerned establishments are warned not to distribute violative food products they have been issued the appropriate authorization, a License to Operate (LTO) for the establishment, and a CPR for the food product.

All FDA Regional Field Offices and Regulatory Enforcement Units, in coordination with law enforcement agencies and Local Government Units, are requested to ensure that violative products are not sold or made available in the market or areas of jurisdiction.

Kindly contact the FDA Center for Food Regulation and Research through e-mail at cfrr@fda.gov.ph, or call (02) 8857-1900 loc. 8112 or 8105.

To report any sale or distribution of unregistered food products, the online reporting facility, eReport can be accessed at www.fda.gov.ph/ereport.

Dissemination of this advisory to all concerned is hereby requested.

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-172

FDA Advisory No. 2020-176-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng mga Hindi Rehistradong Gamot na:

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng mga hindi rehistradong gamot na:

 1. Crocodile Trademark For Asthma 30 Tablets
 2. Primary packaging: Ling Nam Ultra Balm 20 ml Secondary packaging: Ultra Balm 20 ml
 3. SANJIN Watermelon Frost 3g
 4. Jinling Superior Yinchiao Tablet (Chiehtupien) 120 Tabs
 5. Buddha Brand Yee Tin Medical Oil 30 ml
 6. Tortoise Snake Itch Discharge Toxin Clearing Pills 48’s
 7. Oren Herb Sperm – Endengering Pills 150’s
 8. DK New Generation Menopause Pill 100’s
 9. Tasly Compound Danshen Dripping Pills 180 pellets
 10. Cold Analgesic Gel Counterpain Cool® 60 grams
 11. DANSN Gan Mao Tong Film-Coated Tablets 24’s
 12. Golden Throat Lozenge 24g
 13. BJ Boje® Enema 20cc x 2
 14. Golden Cane-Sugar Free Golden Throat Candy 12’s
 15. Sumgel Enema “Aid” 20cc x 10
 16. DK Tonifying Lung Capsule 30’s
 17. Green Balm Mosquito Brand
 18. Polar Bear Brand Essential Embrocation 18ml
 19. KULIN BrandLaryngitis Pills 30’s
 20. OTC Fenbid® Ibuprofen Sustained-released Capsules 20’s
 21. MD® Pain Fighter Unisex 6 Patches

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang mga nasabing gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pag-eeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Samakatuwid, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing iligal na mga produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit nito.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili ng mga nasabing iligal na produkto at maging maingat laban sa mga ito. Ugaliing tingnan kung ang mga gamot ay rehistrado sa FDA bago bilhin, sa pamamagitan ng paggamit ng Search feature ng FDA website sa www.fda.gov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label ng produkto.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon, sapagkat kaukulang parusa ay mahigpit na ipatutupad.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa info@fda.gov.ph. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga pekeng gamot, mag-email sa report@fda.gov.ph, o mag-report gamit ang aming online reporting facility, eReport, sa www.fda.gov.ph/ereport. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02) 8809-5596. Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-176-A

FDA Advisory No. 2020-176 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Following Unregistered Drug Products:

The Food and Drug Administration (FDA) advises the public against the purchase and use of the following unregistered drug products:

 1. Crocodile Trademark For Asthma 30 Tablets
 2. Primary packaging : Ling Nam Ultra Balm 20ml Secondary packaging: Ultra Balm 20 ml
 3. SANJIN Watermelon Frost 3g
 4. Jinling Superior Yinchiao Tablet (Chiehtupien) 120 Tabs
 5. Buddha Brand Yee Tin Medical Oil 30 ml
 6. Tortoise Snake Itch Discharge Toxin Clearing Pills 48’s
 7. Oren Herb Sperm – Endengering Pills 150’s
 8. DK New Generation Menopause Pill 100’s
 9. Tasly Compound Danshen Dripping Pills 180 pellets
 10. Cold Analgesic Gel Counterpain Cool® 60 grams
 11. DANSN Gan Mao Tong Film-Coated Tablets 24’s
 12. Golden Throat Lozenge 24g
 13. BJ Boje® Enema 20cc x 2
 14. Golden Cane-Sugar Free Golden Throat Candy 12’s
 15. Sumgel Enema “Aid” 20cc x 10
 16. DK Tonifying Lung Capsule 30’S
 17. Green Balm Mosquito Brand
 18. Polar Bear Brand Essential Embrocation 18ml
 19. KULIN Brand Laryngitis Pills 30’s
 20. OTC Fenbid® Ibuprofen Sustained-released Capsules 20’s
 21. MD® Pain Fighter Unisex 6 Patches

FDA Post-Marketing Surveillance (PMS) activities have verified that the abovementioned drug products have not gone through the registration and testing process of the Agency and have not been issued with proper authorization in the form of Certificate of Product Registration. Thus, the Agency cannot guarantee their quality and safety. Therefore, consumption of such violative products may pose potential danger or injury to health.

Pursuant to Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, promotion, advertising or sponsorship of health products without proper authorization from FDA is prohibited.

In light of the above, the public is advised not to purchase the aforementioned violative products and to be vigilant against it. Always check if a drug product has been registered with the FDA before purchasing it by making use of the embedded Search feature of the FDA website accessible at www.fda.gov.ph. You may also look for the FDA Registration number on the product label.

All concerned establishments and/or entities are warned not to distribute the above-identified violative drug products until they have already been covered by the appropriate authorization, otherwise, regulatory actions and sanctions shall be strictly pursued.

All Local Government Units (LGUs) and Law Enforcement Agencies (LEAs) are requested to ensure that these products are not sold or made available in their localities or areas of jurisdiction.

For more information and inquiries, please e-mail us at info@fda.gov.ph. To report continuous sale or distribution of unregistered health products, kindly e-mail us via report@fda.gov.ph, or through the online reporting facility, eReport, at www.fda.gov.ph/ereport. You may also call the Center for Drug Regulation and Research at telephone number (02) 8809-5596. For any suspected adverse drug reaction (ADR), report immediately to FDA through this link: https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH and fill out all the required fields.

Dissemination of the information to all concerned is requested.

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-176

FDA Advisory No. 2020-178 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Unregistered Medical Device “Alaris® Secondary Syringe Adapter”

The Food and Drug Administration (FDA) warns all healthcare professionals and the general public against the purchase and use of the unregistered medical device:

 1. “Alaris® Secondary Syringe Adapter”

The FDA verified through post-marketing surveillance that the abovementioned medical device is not registered and the Certificate of Product Registration (CPR) has not yet been issued. Pursuant to the Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertising or sponsorship of health products without the proper authorization is prohibited.

Since this unregistered medical device has not gone through evaluation process of the FDA, the agency cannot assure its quality and safety.

In light of the foregoing, the public is advised not to purchase the violative product in the market.

All concerned establishments are warned not to distribute, advertise, or sell the said violative medical device until CPR is issued, otherwise, regulatory actions and sanctions shall be strictly pursued.

All FDA Regional Field Offices and Regulatory Enforcement Units in coordination with law enforcement agencies and Local Government Units are requested to ensure that this product is not sold or made available in the market or areas of jurisdiction.

The Bureau of Customs is urged to restrain the entry of this unregistered product.

For more information and inquiries, kindly contact the FDA Center for Device Regulation, Radiation Health and Research through e-mail at cdrrhr@fda.gov.ph, or call (02) 857-1900 loc. 8301.   

To report any sale or distribution of unregistered medical device, the online reporting facility, eReport can be accessed at www.fda.gov.ph/ereport.

Dissemination of this advisory to all concerned is hereby requested.

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-178

/ In Device Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2020-178 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Unregistered Medical Device “Alaris® Secondary Syringe Adapter”

FDA Advisory No. 2020-177 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Unregistered Medical Device “MEDX Cervical Brush”

The Food and Drug Administration (FDA) warns all healthcare professionals and the general public against the purchase and use of the unregistered medical device:

 1. “MEDX Cervical Brush”

The FDA verified through post-marketing surveillance that the abovementioned medical device is not registered and the Certificate of Product Registration (CPR) has not yet been issued. Pursuant to the Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertising or sponsorship of health products without the proper authorization is prohibited.

Since this unregistered medical device has not gone through evaluation process of the FDA, the agency cannot assure its quality and safety.

In light of the foregoing, the public is advised not to purchase the violative product in the market.

All concerned establishments are warned not to distribute, advertise, or sell the said violative medical device until CPR is issued, otherwise, regulatory actions and sanctions shall be strictly pursued.

All FDA Regional Field Offices and Regulatory Enforcement Units in coordination with law enforcement agencies and Local Government Units are requested to ensure that this product is not sold or made available in the market or areas of jurisdiction.

The Bureau of Customs is urged to restrain the entry of this unregistered product.

For more information and inquiries, kindly contact the FDA Center for Device Regulation, Radiation Health and Research through e-mail at cdrrhr@fda.gov.ph, or call (02) 857-1900 loc. 8301. 

To report any sale or distribution of unregistered medical device, the online reporting facility, eReport can be accessed at www.fda.gov.ph/ereport.

Dissemination of this advisory to all concerned is hereby requested.

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-177

FDA Advisory No. 2019-473-A || Lifting the Advisory of the Notified Cosmetic Product “MUZ WHITENING PLUS FACIAL SHEET MASK WHITENING + COLLAGEN” under FDA Advisory No. 2019-473 “Public Health Warning Against the Purchase and Use of Unnotified Cosmetic Products” Dated 18 November 2019

The Food and Drug Administration (FDA) informs the public that the cosmetic product MUZ Whitening Plus Facial Sheet Mask Whitening + Collagen with Notification No. 1000004996344, has been notified by the Market Authorization Holder (MAH), Altus Jen Trade Inc., in accordance with existing FDA rules and regulations.

Accordingly, the list released in FDA Advisory No. 2019-473 is hereby updated to remove the aforementioned cosmetic product.

The public is advised to always check if a cosmetic product is notified with the FDA. The FDA website (www.fda.gov.ph) has a Search feature which may be used by typing in the name of the product before purchasing. Kindly contact the FDA Center for Cosmetics Regulation and Research through e-mail at ccrr@fda.gov.ph, or call (02) 8857-1900 loc. 8113 or 8117.

To report any sale or distribution of unnotified cosmetic products, the online reporting facility, eReport can be accessed at www.fda.gov.ph/ereport.

The public health warning imposed on the remaining products listed in FDA Advisory No. 2019-473 shall remain to be upheld and shall not be affected by the issuance of this advisory.

Furthermore, the issuance of this advisory shall not in any manner preclude this Office from issuing subsequent orders it may deem necessary and appropriate, should there be findings of any violation of the company to the existing laws, rules, and regulations.

Dissemination of this advisory to all concerned is hereby requested.

Attachment:-> FDA Advisory No. 2019-473-A

/ In Cosmetic Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2019-473-A || Lifting the Advisory of the Notified Cosmetic Product “MUZ WHITENING PLUS FACIAL SHEET MASK WHITENING + COLLAGEN” under FDA Advisory No. 2019-473 “Public Health Warning Against the Purchase and Use of Unnotified Cosmetic Products” Dated 18 November 2019

FDA Advisory No. 2019-392-A || Lifting the Advisory of the Notified Cosmetic Product “SALLY HANSEN EXTRA STRENGTH EXTRA FAST NAIL POLISH REMOVER WITH VITAMIN E” under FDA Advisory No. 2019-392 “Public Health Warning Against the Purchase and Use of Unnotified Cosmetic Products” Dated 23 October 2019

The Food and Drug Administration (FDA) informs the public that the cosmetic product Sally Hansen Extra Strength Extra Fast Nail Polish Remover with Vitamin E with Notification No. 1000005870906, has been notified by the Market Authorization Holder (MAH), Rustan Marketing Corporation, in accordance with existing FDA rules and regulations.

Accordingly, the list released in FDA Advisory No. 2019-392 is hereby updated to remove the aforementioned cosmetic product.

The public is advised to always check if a cosmetic product is notified with the FDA. The FDA website (www.fda.gov.ph) has a Search feature which may be used by typing in the name of the product before purchasing. Kindly contact the FDA Center for Cosmetics Regulation and Research through e-mail at ccrr@fda.gov.ph, or call (02) 8857-1900 loc. 8113 or 8117.

To report any sale or distribution of unnotified cosmetic products, the online reporting facility, eReport can be accessed at www.fda.gov.ph/ereport.

The public health warning imposed on the remaining products listed in FDA Advisory No. 2019-392 shall remain to be upheld and shall not be affected by the issuance of this advisory.

Furthermore, the issuance of this advisory shall not in any manner preclude this Office from issuing subsequent orders it may deem necessary and appropriate, should there be findings of any violation of the company to the existing laws, rules, and regulations.

Dissemination of this advisory to all concerned is hereby requested.

Attachment:-> FDA Advisory No. 2019-392-A

/ In Cosmetic Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2019-392-A || Lifting the Advisory of the Notified Cosmetic Product “SALLY HANSEN EXTRA STRENGTH EXTRA FAST NAIL POLISH REMOVER WITH VITAMIN E” under FDA Advisory No. 2019-392 “Public Health Warning Against the Purchase and Use of Unnotified Cosmetic Products” Dated 23 October 2019

FDA Advisory No. 2019-051-E || Lifting the Advisory of the Notified Cosmetic Product “BENCH/ FIX PROFESSIONAL ROCK & RULE MATTE SCULPTING WAX” under FDA Advisory No. 2019-051 “Public Health Warning Against the Use of Unnotified Cosmetic Products (Batch 2)

The Food and Drug Administration (FDA) informs the public that the cosmetic product BENCH/ Fix Professional Rock & Rule Matte Sculpting Wax with Notification No. 1000001695206, has been notified by the Market Authorization Holder (MAH), Suyen Corporation, in accordance with existing FDA rules and regulations.

Accordingly, the list released in FDA Advisory No. 2019-051 is hereby updated to remove the aforementioned cosmetic product.

The public is advised to always check if a cosmetic product is notified with the FDA. The FDA website (www.fda.gov.ph) has a Search feature which may be used by typing in the name of the product before purchasing. Kindly contact the FDA Center for Cosmetics Regulation and Research through e-mail at ccrr@fda.gov.ph, or call (02) 8857-1900 loc. 8113 or 8117.

To report any sale or distribution of unnotified cosmetic products, the online reporting facility, eReport can be accessed at www.fda.gov.ph/ereport.

The public health warning imposed on the remaining products listed in FDA Advisory No. 2019-051 shall remain to be upheld and shall not be affected by the issuance of this advisory.

Furthermore, the issuance of this advisory shall not in any manner preclude this Office from issuing subsequent orders it may deem necessary and appropriate, should there be findings of any violation of the company to the existing laws, rules, and regulations.

Dissemination of this advisory to all concerned is hereby requested.

Attachment:-> FDA Advisory No. 2019-051-E

/ In Cosmetic Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2019-051-E || Lifting the Advisory of the Notified Cosmetic Product “BENCH/ FIX PROFESSIONAL ROCK & RULE MATTE SCULPTING WAX” under FDA Advisory No. 2019-051 “Public Health Warning Against the Use of Unnotified Cosmetic Products (Batch 2)

FDA Advisory No. 2018-041-B || Lifting the Advisory of the Notified Cosmetic Product “SUNBRIGHT SERIES HAIR COLOR PERMANENT HAIR COLOR – 4.5 RED CHESTNUT” under FDA Advisory No. 2018-041 “Public Health Warning Against the Use of Unnotified Cosmetic Products (Batch 3)” Dated 13 February 2018

The Food and Drug Administration (FDA) informs the public that the cosmetic product Sunbright Series Hair Color Permanent Hair Color – 4.5 Red Chestnut with Notification No. 1000003287911, has been notified by the Market Authorization Holder (MAH), Elegant Fumes Beauty Products, Inc., in accordance with existing FDA rules and regulations.

Accordingly, the list released in FDA Advisory No. 2018-041 is hereby updated to remove the aforementioned cosmetic product.

The public is advised to always check if a cosmetic product is notified with the FDA. The FDA website (www.fda.gov.ph) has a Search feature which may be used by typing in the name of the product before purchasing. Kindly contact the FDA Center for Cosmetics Regulation and Research through e-mail at ccrr@fda.gov.ph, or call (02) 8857-1900 loc. 8113 or 8117.

To report any sale or distribution of unnotified cosmetic products, the online reporting facility, eReport can be accessed at www.fda.gov.ph/ereport.

The public health warning imposed on the remaining products listed in FDA Advisory No. 2018-041 shall remain to be upheld and shall not be affected by the issuance of this advisory.

Furthermore, the issuance of this advisory shall not in any manner preclude this Office from issuing subsequent orders it may deem necessary and appropriate, should there be findings of any violation of the company to the existing laws, rules, and regulations.

Dissemination of this advisory to all concerned is hereby requested.

Attachment:-> FDA Advisory No. 2018-041-B

/ In Cosmetic Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2018-041-B || Lifting the Advisory of the Notified Cosmetic Product “SUNBRIGHT SERIES HAIR COLOR PERMANENT HAIR COLOR – 4.5 RED CHESTNUT” under FDA Advisory No. 2018-041 “Public Health Warning Against the Use of Unnotified Cosmetic Products (Batch 3)” Dated 13 February 2018

FDA Advisory No. 2020-174 || Public Health Warning Against the Purchase and Consumption of the following Unregistered Food Supplements:

The Food and Drug Administration (FDA) warns the public from purchasing and consumption of the following unregistered food supplements:

 1. PIPING ROCK ACETYL L-CARNITINE DIETARY SUPPLEMENT
 2. PIPING ROCK DETOX LEAN CLEANSING COMPLEX DIETARY SUPPLEMENT
 3. PIPING ROCK ULTIMATE NATURAL ASTAXANTHIN DIETARY SUPPLEMENT
 4. PIPING ROCK BIOAVAILABLE LITHIUM OROTATE ELEMENTAL LITHIUM DIETARY SUPPLEMENT
 5. GLUTA PANCEA DIETARY SUPPLEMENT

The FDA verified through post-marketing surveillance that the abovementioned food supplements are not registered and the Certificate of Product Registration (CPR) have not yet been issued. Pursuant to the Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertising or sponsorship of health products without the proper authorization is prohibited.

Since these unregistered food supplements have not gone through evaluation process of the FDA, the agency cannot guarantee their quality and safety. The consumption of such violative products may pose health risk to consumers.

In light of the foregoing, the public is advised not to purchase violative food products or food supplements in the market. Moreover, the public is advised to always check if a food product or food supplement is registered with the FDA. The FDA website (www.fda.gov.phhas a Search feature which may be used by typing in the name of the product before purchasing.

All concerned establishments are warned not to distribute violative food products or food supplements until they have been issued the appropriate authorization, a License to Operate (LTO) for the establishment, and a CPR for the food product or food supplement.

All FDA Field Officers and Regulatory Enforcement Unit (REU) in coordination with the law enforcement agencies and Local Government Units (LGUs) are requested to ensure that violative products are not sold or made available in their localities or areas of jurisdiction.

Kindly contact the FDA Center for Food Regulation and Research through email at cfrr@fda.gov.ph or call (02)857-1900 loc. 8112 and 8105.

To report any sale or distribution of unregistered food product or food supplement, the online reporting facility, eReport can be accessed at www.fda.gov.ph/ereport.

Dissemination of this advisory to all concerned is hereby requested.

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-174

FDA Advisory No. 2020-173 || Public Health Warning Against the Purchase and Consumption of the following Unregistered Food Supplements:

The Food and Drug Administration (FDA) warns the public from purchasing and consumption of the following unregistered food supplements:

 1. PIPING ROCK DHT BLOCKER HAIR FORMULA FOR MEN AND WOMEN DIETARY SUPPLEMENT
 2. PIPING ROCK STANDARDIZED GRAPESEED EXTRACT 16,000 MG EQUIVALENT 560 POLYPHENOLS DIETARY SUPPLEMENT CAPSULES
 3. PIPING ROCK LYCOPENE A NATURALLY OCCURRING CAROTENOID DIETARY SUPPLEMENT
 4. PIPING ROCK CHROMIUM PICOLINATE DIETARY SUPPLEMENT
 5. PIPING ROCK SUPER LION’S MANE MUSHROOM DIETARY SUPPLEMENT

The FDA verified through post-marketing surveillance that the abovementioned food supplements are not registered and the Certificate of Product Registration (CPR) have not yet been issued. Pursuant to the Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertising or sponsorship of health products without the proper authorization is prohibited.

Since these unregistered food supplements have not gone through evaluation process of the FDA, the agency cannot guarantee their quality and safety. The consumption of such violative products may pose health risk to consumers.

In light of the foregoing, the public is advised not to purchase violative food products or food supplements in the market. Moreover, the public is advised to always check if a food product or food supplement is registered with the FDA. The FDA website (www.fda.gov.phhas a Search feature which may be used by typing in the name of the product before purchasing.

All concerned establishments are warned not to distribute violative food products or food supplements until they have been issued the appropriate authorization, a License to Operate (LTO) for the establishment, and a CPR for the food product or food supplement.

All FDA Field Officers and Regulatory Enforcement Unit (REU) in coordination with the law enforcement agencies and Local Government Units (LGUs) are requested to ensure that violative products are not sold or made available in their localities or areas of jurisdiction.

Kindly contact the FDA Center for Food Regulation and Research through email at cfrr@fda.gov.ph or call (02)857-1900 loc. 8112 and 8105.

To report any sale or distribution of unregistered food product or food supplement, the online reporting facility, eReport can be accessed at www.fda.gov.ph/ereport.

Dissemination of this advisory to all concerned is hereby requested.

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-173

FDA Advisory No. 2020-113-B || Public Health Warning Against the Purchase and Consumption of the following Unregistered Food Products:

The Food and Drug Administration (FDA) warns the public from purchasing and consuming the following unregistered food products:

 1. FRUTTI RINGS
 2. AALEY AH’S SPREAD PURE YEMA SPREAD
 3. MERCI BAÑADAS
 4. YA YAMMY DELICACIES PINIPIG NOUGAT
 5. LUTONG PAOAY CHICHACORN GARLIC ENRICHED LIGHTLY SALTED -CHEESE

The FDA verified through post-marketing surveillance that the abovementioned food products are not authorized and the Certificates of Product Registration have not been issued. Pursuant to the Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertising or sponsorship of health products without the proper authorization is prohibited.

Since these unregistered food products have not gone through evaluation process of the FDA, the agency cannot assure their quality and safety. The use of such violative products may pose health risks to consumers.

In light of the foregoing, the public is advised not to purchase the aforementioned violative products. Moreover, the public is advised to always check if a food product/supplement is registered with the FDA. The FDA website (www.fda.gov.ph) has a Search feature which may be used by typing in the name of the product before purchasing.

All concerned establishments are warned not to distribute violative food products they have been issued the appropriate authorization, a License to Operate (LTO) for the establishment, and a CPR for the food product.

All FDA Regional Field Offices and Regulatory Enforcement Units, in coordination with law enforcement agencies and Local Government Units, are requested to ensure that violative products are not sold or made available in the market or areas of jurisdiction.

Kindly contact the FDA Center for Food Regulation and Research through e-mail at cfrr@fda.gov.ph, or call (02) 8857-1900 loc. 8112 or 8105.

To report any sale or distribution of unregistered food products, the online reporting facility, eReport can be accessed at www.fda.gov.ph/ereport.

Dissemination of this advisory to all concerned is hereby requested.

Attachment:->FDA Advisory No.2020-113-B

FDA Advisory No. 2020-171 || Public Health Warning Against the Purchase and Consumption of the following Unregistered Food Products:

The Food and Drug Administration (FDA) warns the public from purchasing and consuming the following unregistered food products:

 1. HAYNS SPECIAL YEMA, HOMEMADE
 2. LC’S ISLAND NUTS, SALTED PEANUT WITH GARLIC CHIPS
 3. LIFESTYLE GOURMET ALL NATURAL CASHEW BUTTER, NUT BAR
 4. MIRACLE LEAF MORINGA OLEIFERA, PURE MORINGA OLEIFERA TEA
 5. LIFESTYLE GOURMET HIKE TRAIL MIX

The FDA verified through post-marketing surveillance that the above mentioned food products are not authorized and the Certificates of Product Registration have not been issued. Pursuant to the Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertising or sponsorship of health products without the proper authorization is prohibited.

Since these unregistered food products have not gone through evaluation process of the FDA, the agency cannot assure their quality and safety. The use of such violative products may pose health risks to consumers.

In light of the foregoing, the public is advised not to purchase the aforementioned violative products. Moreover, the public is advised to always check if a food product is registered with the FDA. The FDA website (www.fda.gov.ph) has a Search feature which may be used by typing in the name of the product before purchasing.

All concerned establishments are warned not to distribute violative food products until they have been issued the appropriate authorization, a License to Operate (LTO) for the establishment, and a CPR for the food product.

All FDA Regional Field Offices and Regulatory Enforcement Units, in coordination with law enforcement agencies and Local Government Units, are requested to ensure that violative products are not sold or made available in the market or areas of jurisdiction.

Kindly contact the FDA Center for Food Regulation and Research through e-mail at cfrr@fda.gov.ph, or call (02) 857-1900 loc. 8112 and 8115.

To report any sale or distribution of unregistered food product/food supplement, the online reporting facility, eReport can be accessed at www.fda.gov.ph/ereport.

Dissemination of this advisory to all concerned is hereby requested.

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-171

FDA Advisory No. 2020-170 || Public Health Warning Against the Purchase and Consumption of the following Unregistered Food Products:

The Food and Drug Administration (FDA) warns the public from purchasing and consumption of the following unregistered food products:

 1. JOPAY’S SWEET SHRIMP PASTE
 2. PINKY’S ADOBO NUTS 100 % NATIVE NUTS SUPER CRUNCHY
 3. HOMEJOY FOOD PRODUCTS FISH CRACKERS
 4. KANYAMAN NA! SKINLESS PORK LONGGANISA
 5. WESLSY TCC TCC APPLE CANDY

The FDA verified through post-marketing surveillance that the abovementioned food products are not registered and the Certificate of Product Registration (CPR) have not yet been issued. Pursuant to the Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertising or sponsorship of health products without the proper authorization is prohibited.

Since these unregistered food products have not gone through evaluation process of the FDA, the agency cannot guarantee their quality and safety. The consumption of such violative products may pose health risk to consumers.

In light of the foregoing, the public is advised not to purchase violative food products or food supplements in the market. Moreover, the public is advised to always check if a food product or food supplement is registered with the FDA. The FDA website (www.fda.gov.phhas a Search feature which may be used by typing in the name of the product before purchasing.

All concerned establishments are warned not to distribute violative food products or food supplements until they have been issued the appropriate authorization, a License to Operate (LTO) for the establishment, and a CPR for the food product or food supplement.

All FDA Field Officers and Regulatory Enforcement Unit (REU) in coordination with the law enforcement agencies and Local Government Units (LGUs) are requested to ensure that violative products are not sold or made available in their localities or areas of jurisdiction.

Kindly contact the FDA Center for Food Regulation and Research through email at cfrr@fda.gov.ph or call (02)857-1900 loc. 8112 and 8105.

To report any sale or distribution of unregistered food product or food supplement, the online reporting facility, eReport can be accessed at www.fda.gov.ph/ereport.

Dissemination of this advisory to all concerned is hereby requested.

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-170

FDA Advisory No. 2020-169 || Public Health Warning Against the Purchase and Consumption of the following Unregistered Food Products and Food Supplement:

The Food and Drug Administration (FDA) warns the public from purchasing and consumption of the following unregistered food products and food supplement:

 1. JULIE’S™ DELICIOUS, SWEET &, CREAMY PEANUT BUTTER
 2. MICHAELA’S KITCHEN LAING
 3. MICHAELA’S KITCHEN BICOL EXPRESS
 4. ILOCOS FISH CRACKERS
 5. GFOXX JUVENTA PLUS DIETARY SUPPLEMENT

The FDA verified through post-marketing surveillance that the abovementioned food products and food supplement are not registered and the Certificate of Product Registration (CPR) have not yet been issued. Pursuant to the Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertising or sponsorship of health products without the proper authorization is prohibited.

Since these unregistered food products and food supplement have not gone through evaluation process of the FDA, the agency cannot guarantee their quality and safety. The consumption of such violative products may pose health risk to consumers.

In light of the foregoing, the public is advised not to purchase violative food products or food supplements in the market. Moreover, the public is advised to always check if a food product or food supplement is registered with the FDA. The FDA website (www.fda.gov.phhas a Search feature which may be used by typing in the name of the product before purchasing.

All concerned establishments are warned not to distribute violative food products or food supplements until they have been issued the appropriate authorization, a License to Operate (LTO) for the establishment, and a CPR for the food product or food supplement.

All FDA Field Officers and Regulatory Enforcement Unit (REU) in coordination with the law enforcement agencies and Local Government Units (LGUs) are requested to ensure that violative products are not sold or made available in their localities or areas of jurisdiction.

Kindly contact the FDA Center for Food Regulation and Research through email at cfrr@fda.gov.ph or call (02)857-1900 loc. 8112 and 8105.

To report any sale or distribution of unregistered food product or food supplement, the online reporting facility, eReport can be accessed at www.fda.gov.ph/ereport.

Dissemination of this advisory to all concerned is hereby requested.

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-169

/ In Food Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2020-169 || Public Health Warning Against the Purchase and Consumption of the following Unregistered Food Products and Food Supplement:

FDA Advisory No. 2020-168 || Public Health Warning Against the Purchase and Consumption of the following Unregistered Food Products:

The Food and Drug Administration (FDA) warns the public from purchasing and consumption of the following unregistered food products:

 1. STRIKING LOLLIPOP WITH POPPING CANDY(GRAPE)
 2. CAMPITA’S LUCBAN DELICACIES OTAP
 3. OLL BIKOL PILI PEANUT BUTTER RECIPE WITH A HEART
 4. SARMIENTO GUMMIES
 5. PANADERIA PANTOJA SANSRIVAL CHIPS

The FDA verified through post-marketing surveillance that the abovementioned food products are not registered and the Certificate of Product Registration (CPR) have not yet been issued. Pursuant to the Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertising or sponsorship of health products without the proper authorization is prohibited.

Since these unregistered food products have not gone through evaluation process of the FDA, the agency cannot guarantee their quality and safety. The consumption of such violative products may pose health risk to consumers.

In light of the foregoing, the public is advised not to purchase violative food products or food supplements in the market. Moreover, the public is advised to always check if a food product or food supplement is registered with the FDA. The FDA website (www.fda.gov.phhas a Search feature which may be used by typing in the name of the product before purchasing.

All concerned establishments are warned not to distribute violative food products or food supplements until they have been issued the appropriate authorization, a License to Operate (LTO) for the establishment, and a CPR for the food product or food supplement.

All FDA Field Officers and Regulatory Enforcement Unit (REU) in coordination with the law enforcement agencies and Local Government Units (LGUs) are requested to ensure that violative products are not sold or made available in their localities or areas of jurisdiction.

Kindly contact the FDA Center for Food Regulation and Research through email at cfrr@fda.gov.ph or call (02)857-1900 loc. 8112 and 8105.

To report any sale or distribution of unregistered food product or food supplement, the online reporting facility, eReport can be accessed at www.fda.gov.ph/ereport.

Dissemination of this advisory to all concerned is hereby requested.

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-168

FDA Advisory No. 2020-167 || Public Health Warning Against the Purchase and Consumption of the following Unregistered Food Products:

The Food and Drug Administration (FDA) warns the public from purchasing and consumption of the following unregistered food products:

 1. SEA PRIDE BRAND DILIS NA LUTO (FRIED ANCHOVY) MASARAP AT MALUTONG
 2. CB CANDY MIX®
 3. POP TOYS LOLLIPOP AND TOYS SWIRLY POP
 4. DUNDEE’S SPECIAL CEBU SPECIAL MANGO DICE
 5. EVELYN’S SWEET & CANDIES SPECIAL BANANA CHIPS

The FDA verified through post-marketing surveillance that the abovementioned food products are not registered and the Certificate of Product Registration (CPR) have not yet been issued. Pursuant to the Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertising or sponsorship of health products without the proper authorization is prohibited.

Since these unregistered food products have not gone through evaluation process of the FDA, the agency cannot guarantee their quality and safety. The consumption of such violative products may pose health risk to consumers.

In light of the foregoing, the public is advised not to purchase violative food products or food supplements in the market. Moreover, the public is advised to always check if a food product or food supplement is registered with the FDA. The FDA website (www.fda.gov.phhas a Search feature which may be used by typing in the name of the product before purchasing.

All concerned establishments are warned not to distribute violative food products or food supplements until they have been issued the appropriate authorization, a License to Operate (LTO) for the establishment, and a CPR for the food product or food supplement.

All FDA Field Officers and Regulatory Enforcement Unit (REU) in coordination with the law enforcement agencies and Local Government Units (LGUs) are requested to ensure that violative products are not sold or made available in their localities or areas of jurisdiction.

Kindly contact the FDA Center for Food Regulation and Research through email at cfrr@fda.gov.ph or call (02)857-1900 loc. 8112 and 8105.

To report any sale or distribution of unregistered food product or food supplement, the online reporting facility, eReport can be accessed at www.fda.gov.ph/ereport.

Dissemination of this advisory to all concerned is hereby requested.

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-167

FDA Advisory No. 2020-166 || Public Health Warning Against the Purchase and Consumption of the following Unregistered Food Supplements:

The Food and Drug Administration (FDA) warns the public from purchasing and consuming the following unregistered food supplements:

 1. JANNAH SERPENTINA THE MIRACLE HERBS (KING OF BITTERS)
 2. HM MANGOSTEEN HERBAL DIETARY SUPPLEMENT
 3. JANNAH MALUNGGAY FOOD SUPPLEMENT
 4. RX HERBS PLUS CAYENNE PEPPER CAPSULE HERBAL DIETARY SUPPLEMENT

The FDA verified through post-marketing surveillance that the abovementioned food supplements are not authorized and the Certificates of Product Registration (CPR) have not been issued. Pursuant to the Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertising or sponsorship of health products without the proper authorization is prohibited.

Since these unregistered food supplements have not gone through evaluation process of the FDA, the agency cannot assure their quality and safety. The use of such violative products may pose health risks to consumers.

In light of the foregoing, the public is advised not to purchase the aforementioned violative products. Moreover, the public is advised to always check if a food/supplement is registered with the FDA. The FDA website (www.fda.gov.ph) has a Search feature which may be used by typing in the name of the product before purchasing.

All concerned establishments are warned not to distribute violative food supplements they have been issued the appropriate authorization, a License to Operate (LTO) for the establishment, and a CPR for the food product.

All FDA Regional Field Offices and Regulatory Enforcement Units, in coordination with law enforcement agencies and Local Government Units, are requested to ensure that violative products are not sold or made available in the market or areas of jurisdiction.

Kindly contact the FDA Center for Food Regulation and Research through e-mail at cfrr@fda.gov.ph, or call (02) 8857-1900 loc. 8112 or 8105.

To report any sale or distribution of unregistered food products, the online reporting facility, eReport can be accessed at www.fda.gov.ph/ereport.

Dissemination of this advisory to all concerned is hereby requested.

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-166

FDA Advisory No. 2020-113-A || Lifting the Advisory of the Registered Food Product TITAY’S FOOD PRODUCTS Rosquillos under FDA Advisory No. 2020¬113 Subject “Public Health Warning Against the Purchase and Consumption of the Unregistered Food Product”

The Food and Drug Administration (FDA) informs the public that the food product TITAY’S FOOD PRODUCTS Rosquillos is registered by the Market Authorization Holder, Titay’s Lilo-an Rosquillos & Delicacies, Inc., in accordance to existing FDA rules and regulations

Accordingly, the list released in FDA Advisory No. 2020-113 is hereby updated to remove the aforementioned food product.

The public is advised to always check if a food product is registered with the FDA. The FDA website (www.fda.gov.ph) has a Search feature which may be used by typing in the name of the product before purchasing. Kindly contact the FDA Center for Food Regulation and Research through e-mail at cfrr@fda.gov.ph, or call (02) 8857-1900 loc. 8112 or 8105.

To report any sale or distribution of unregistered food products, the online reporting facility, eReport can be accessed at www.fda.gov.ph/ereport.

The public health warning imposed on the remaining product listed in FDA Advisory No. 2020-113 shall remain to be upheld and shall not be affected by the issuance of this advisory. Furthermore, the issuance of this advisory shall not in any manner preclude this Office from issuing subsequent orders it may deem necessary and appropriate, should there be findings of any violation of the company to the existing laws, rules, and regulations.

Dissemination of this advisory to all concerned is hereby requested.

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-113-A

/ In Food Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2020-113-A || Lifting the Advisory of the Registered Food Product TITAY’S FOOD PRODUCTS Rosquillos under FDA Advisory No. 2020¬113 Subject “Public Health Warning Against the Purchase and Consumption of the Unregistered Food Product”

FDA Advisory No. 2020-165 || Public Health Warning Against the Purchase and Consumption of the following Unregistered Food Supplements:

The Food and Drug Administration (FDA) warns the public from purchasing and consuming the following unregistered food supplements:

 1. USANA ESTROPRO WOMEN’S HEALTH SUPPLEMENT
 2. USANA VITA-ANTIOXIDANT DIETARY SUPPLEMENT
 3. GNC WOMEN’S ULTRA MEGA DIETARY SUPPLEMENT
 4. GNC WOMEN’S ULTRA MEGA 50 PLUS

The FDA verified through post-marketing surveillance that the abovementioned food supplements are not authorized and the Certificates of Product Registration (CPR) have not been issued. Pursuant to the Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertising or sponsorship of health products without the proper authorization is prohibited.

Since these unregistered food supplements have not gone through evaluation process of the FDA, the agency cannot assure their quality and safety. The use of such violative products may pose health risks to consumers.

In light of the foregoing, the public is advised not to purchase the aforementioned violative products. Moreover, the public is advised to always check if a food/supplement is registered with the FDA. The FDA website (www.fda.gov.ph) has a Search feature which may be used by typing in the name of the product before purchasing.

All concerned establishments are warned not to distribute violative food supplements they have been issued the appropriate authorization, a License to Operate (LTO) for the establishment, and a CPR for the food product.

All FDA Regional Field Offices and Regulatory Enforcement Units, in coordination with law enforcement agencies and Local Government Units, are requested to ensure that violative products are not sold or made available in the market or areas of jurisdiction.

Kindly contact the FDA Center for Food Regulation and Research through e-mail at cfrr@fda.gov.ph, or call (02) 8857-1900 loc. 8112 or 8105.

To report any sale or distribution of unregistered food products, the online reporting facility, eReport can be accessed at www.fda.gov.ph/ereport.

Dissemination of this advisory to all concerned is hereby requested.

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-165

FDA Advisory No. 2020-164 || Public Health Warning Against the Purchase and Consumption of the following Unregistered Food Products:

The Food and Drug Administration (FDA) warns the public from purchasing and consuming the following unregistered food products:

 1. GOODBOY CHEWY PEPPERMINT
 2. JOLLEN BAKESHOPPE DICE UBE
 3. KAI-KAI GREASELESS PEANUTS
 4. DARLING FOODS CHIKARON CHILLI
 5. SWEETTY STICK PENCIL CANDY

The FDA verified through post-marketing surveillance that the abovementioned food products are not authorized and the Certificates of Product Registration have not been issued. Pursuant to the Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertising or sponsorship of health products without the proper authorization is prohibited.

Since these unregistered food products have not gone through evaluation process of the FDA, the agency cannot assure their quality and safety. The use of such violative products may pose health risks to consumers.

In light of the foregoing, the public is advised not to purchase the aforementioned violative products. Moreover, the public is advised to always check if a food product/supplement is registered with the FDA. The FDA website (www.fda.gov.ph) has a Search feature which may be used by typing in the name of the product before purchasing.

All concerned establishments are warned not to distribute violative food products they have been issued the appropriate authorization, a License to Operate (LTO) for the establishment, and a CPR for the food product.

All FDA Regional Field Offices and Regulatory Enforcement Units, in coordination with law enforcement agencies and Local Government Units, are requested to ensure that violative products are not sold or made available in the market or areas of jurisdiction.

Kindly contact the FDA Center for Food Regulation and Research through e-mail at cfrr@fda.gov.ph, or call (02) 8857-1900 loc. 8112 or 8105.

To report any sale or distribution of unregistered food products, the online reporting facility, eReport can be accessed at www.fda.gov.ph/ereport.

Dissemination of this advisory to all concerned is hereby requested.

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-164