Category: Drugs Advisories

FDA Advisory No. 2020-024-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng Hindi Rehistradong Gamot na Mountain Brand Inhaler Ong Hit Cao Cap Ong Hit Kufon Truong Son Inhaler

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng hindi rehistradong gamot na:

 1. Mountain Brand Inhaler Ong Hit Cao Cap Ong Hit Kufon Truong Son Inhaler

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang nasabing gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pag-eeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Samakatuwid, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing iligal na produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit nito.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili ng nasabing iligal na produkto at maging maingat laban sa mga ito. Ugaliing tingnan kung ang gamot ay rehistrado sa FDA bago bilhin, sa pamamagitan ng paggamit ng Search feature ng FDA website sa www.fda.gov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label ng produkto.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon, sapagkat kaukulang parusa ay mahigpit na ipatutupad.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa [email protected]. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga hindi rehistradong gamot, mag-email sa [email protected], o mag-report gamit ang aming online reporting facilityeReport, sa www.fda.gov.ph/ereport. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02)8809-5596.  Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=Ph at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon.

Attachment:-> FDA Advisory No. 2020-024-A

/ In Drugs Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2020-024-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng Hindi Rehistradong Gamot na Mountain Brand Inhaler Ong Hit Cao Cap Ong Hit Kufon Truong Son Inhaler

FDA Advisory No. 2020-024 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Unregistered Drug Product Mountain Brand Inhaler Ong Hit Cao Cap Ong Hit Kufon Truong Son Inhaler

The Food and Drug Administration (FDA) advises the public against the purchase and use of the unregistered drug product:

 1. Mountain Brand Inhaler Ong Hit Cao Cap Ong Hit Kufon Truong Son Inhaler

FDA Post-Marketing Surveillance (PMS) activities have verified that the abovementioned drug product has not gone through the registration and testing process of the Agency and has not been issued with proper authorization in the form of Certificate of Product Registration. Thus, the Agency cannot guarantee their quality and safety. The consumption of such violative product may pose potential danger or injury if administered.

Pursuant to Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, promotion, advertising or sponsorship of health products without proper authorization from FDA is prohibited.

In light of the above, the public is advised not to purchase the aforementioned violative product and to be vigilant against it. Always check if a drug product has been registered with the FDA before purchasing it by making use of the embedded Search feature of the FDA website accessible at www.fda.gov.ph. You may also look for the FDA Registration number on the product label.

All concerned establishments and/or entities are warned not to distribute the above-identified violative drug product until they have already been covered by the appropriate authorization, otherwise, regulatory actions and sanctions shall be strictly pursued.

All Local Government Units (LGUs) and Law Enforcement Agencies (LEAs) are requested to ensure that these products are not sold or made available in their localities or areas of jurisdiction.

For more information and inquiries, please e-mail us at [email protected]. To report continuous sale or distribution of unregistered health products, kindly e-mail us via [email protected], or through the online reporting facility, eReport, at www.fda.gov.ph/ereport. You may also call the Center for Drug Regulation and Research at telephone number (02)8809-5596. For any suspected adverse drug reaction (ADR), report immediately to FDA through this link:https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=Ph and fill out all the required fields.

Dissemination of the information to all concerned is requested.

Attachment:-> FDA Advisory No. 2020-024

/ In Drugs Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2020-024 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Unregistered Drug Product Mountain Brand Inhaler Ong Hit Cao Cap Ong Hit Kufon Truong Son Inhaler

FDA Advisory No. 2020-023-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng Hindi Rehistradong Gamot na Hair Grower Herbal Black Soap with Minoxidil, Patchouli, Aloe Vera, Henna and Coconut Milk 135 grams

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng hindi rehistradong gamot na:

 1. Hair Grower Herbal Black Soap with Minoxidil, Patchouli, Aloe Vera, Henna and Coconut Milk 135 grams

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang nasabing gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pag-eeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Samakatuwid, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing iligal na produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit nito.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili ng nasabing iligal na produkto at maging maingat laban sa mga ito. Ugaliing tingnan kung ang gamot ay rehistrado sa FDA bago bilhin, sa pamamagitan ng paggamit ng Search feature ng FDA website sa www.fda.gov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label ng produkto.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon, sapagkat kaukulang parusa ay mahigpit na ipatutupad.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa [email protected]. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga pekeng gamot, mag-email sa [email protected], o mag-report gamit ang aming online reporting facilityeReport, sa www.fda.gov.ph/ereport. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02) 8809-5596.  Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: https://primaryreporting.who-umc.org/ Reporting/Reporter? OrganizationID=PH at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon

Attachment:->FDA Advisory No. 2020-023-A

/ In Drugs Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2020-023-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng Hindi Rehistradong Gamot na Hair Grower Herbal Black Soap with Minoxidil, Patchouli, Aloe Vera, Henna and Coconut Milk 135 grams

FDA Advisory No. 2020-023 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Unregistered Drug Product Hair Grower Herbal Black Soap with Minoxidil, Patchouli, Aloe Vera, Henna and Coconut Milk 135 grams

The Food and Drug Administration (FDA) advises the public against the purchase and use of the unregistered drug product:

 1. Hair Grower Herbal Black Soap with Minoxidil, Patchouli, Aloe Vera, Henna and Coconut Milk 135 grams

FDA Post-Marketing Surveillance (PMS) activities have verified that the abovementioned drug product has not gone through the registration and testing process of the Agency and has not been issued with proper authorization in the form of Certificate of Product Registration. Thus, the Agency cannot guarantee their quality and safety. The consumption of such violative product may pose potential danger or injury if administered.

Pursuant to Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, promotion, advertising or sponsorship of health products without proper authorization from FDA is prohibited.

In light of the above, the public is advised not to purchase the aforementioned violative product and to be vigilant against it. Always check if a drug product has been registered with the FDA before purchasing it by making use of the embedded Search feature of the FDA website accessible at www.fda.gov.ph. You may also look for the FDA Registration number on the product label.

All concerned establishments and/or entities are warned not to distribute the above-identified violative drug product until they have already been covered by the appropriate authorization, otherwise, regulatory actions and sanctions shall be strictly pursued.

All Local Government Units (LGUs) and Law Enforcement Agencies (LEAs) are requested to ensure that these products are not sold or made available in their localities or areas of jurisdiction.

For more information and inquiries, please e-mail us at [email protected]. To report continuous sale or distribution of unregistered health products, kindly e-mail us via [email protected], or through the online reporting facility, eReport, at www.fda.gov.ph/ereport. You may also call the Center for Drug Regulation and Research at telephone number (02) 8809-5596. For any suspected adverse drug reaction (ADR), report immediately to FDA through this link: https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH and fill out all the required fields.

Dissemination of the information to all concerned is requested.

Attachment:-> FDA Advisory No. 2020-023

/ In Drugs Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2020-023 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Unregistered Drug Product Hair Grower Herbal Black Soap with Minoxidil, Patchouli, Aloe Vera, Henna and Coconut Milk 135 grams

FDA Advisory No. 2020-022-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng mga Hindi Rehistradong Gamot na:

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng mga hindi rehistradong gamot na:

 1. El Shaddai Menthol Healing Oil
 2. El Shaddai Sampaguita Olive Oil

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang nasabing mga gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pag-eeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Samakatuwid, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing mga iligal na produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit nito.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili ng nasabing mga iligal na produkto at maging maingat laban sa mga ito. Ugaliing tingnan kung ang gamot ay rehistrado sa FDA bago bilhin, sa pamamagitan ng paggamit ng Search feature ng FDA website sa www.fda.gov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label ng produkto.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing mga iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon, sapagkat kaukulang parusa ay mahigpit na ipatutupad.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang mga produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa [email protected]. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga hindi rehistradong gamot, mag-email sa [email protected], o mag-report gamit ang aming online reporting facilityeReport, sa www.fda.gov.ph/ereport. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02) 8809-5596.  Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: https://primary reporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon.

Attachment:-> FDA Advisory No. 2020-022-A

FDA Advisory No. 2020-022 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Following Unregistered Drug Products:

The Food and Drug Administration (FDA) advises the public against the purchase and use of the following unregistered drug products:

 1. El Shaddai Menthol Healing Oil
 2. El Shaddai Sampaguita Olive Oil

FDA Post-Marketing Surveillance (PMS) activities have verified that the abovementioned drug products have not gone through the registration and testing process of the Agency and have not been issued with proper authorization in the form of Certificate of Product Registration. Thus, the Agency cannot guarantee their quality and safety. The consumption of such violative products may pose potential danger or injury if administered.

Pursuant to Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, promotion, advertising or sponsorship of health products without proper authorization from FDA is prohibited.

In light of the above, the public is advised not to purchase the aforementioned violative products and to be vigilant against it. Always check if a drug product has been registered with the FDA before purchasing it by making use of the embedded Search feature of the FDA website accessible at www.fda.gov.ph. You may also look for the FDA Registration number on the product label.

All concerned establishments and/or entities are warned not to distribute the above-identified violative drug products until they have already been covered by the appropriate authorization, otherwise, regulatory actions and sanctions shall be strictly pursued.

All Local Government Units (LGUs) and Law Enforcement Agencies (LEAs) are requested to ensure that these products are not sold or made available in their localities or areas of jurisdiction.

For more information and inquiries, please e-mail us at [email protected]. To report continuous sale or distribution of unregistered health products, kindly e-mail us via [email protected], or through the online reporting facility, eReport, at www.fda.gov.ph/ereport. You may also call the Center for Drug Regulation and Research at telephone number (02) 8809-5596. For any suspected adverse drug reaction (ADR), report immediately to FDA through this link: https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH and fill out all the required fields.

Dissemination of the information to all concerned is requested.

Attachment:-> FDA Advisory No. 2020-022

FDA Advisory No. 2020-021-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng Hindi Rehistradong Gamot na New! Era Luyang Dilaw Vaporizing Rub with Sambong Extract 32g

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng hindi rehistradong gamot na:

 1. New! Era Luyang Dilaw Vaporizing Rub with Sambong Extract 32g

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang nasabing gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pag-eeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Samakatuwid, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing iligal na produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit nito.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili ng nasabing iligal na produkto at maging maingat laban sa mga ito. Ugaliing tingnan kung ang gamot ay rehistrado sa FDA bago bilhin, sa pamamagitan ng paggamit ng Search feature ng FDA website sa www.fda.gov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label ng produkto.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon, sapagkat kaukulang parusa ay mahigpit na ipatutupad.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa [email protected]. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga hindi rehistradong gamot, mag-email sa [email protected], o mag-report gamit ang aming online reporting facilityeReport, sa www.fda.gov.ph/ereport. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02)8809-5596.  Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=Ph at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon.

Attachment:-> FDA Advisory No. 2020-020-A

/ In Drugs Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2020-021-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng Hindi Rehistradong Gamot na New! Era Luyang Dilaw Vaporizing Rub with Sambong Extract 32g

FDA Advisory No. 2020-021 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Unregistered Drug Product New! Era Luyang Dilaw Vaporizing Rub with Sambong Extract 32g

The Food and Drug Administration (FDA) advises the public against the purchase and use of the unregistered drug product:

 1. New! Era Luyang Dilaw Vaporizing Rub with Sambong Extract 32g

FDA Post-Marketing Surveillance (PMS) activities have verified that the abovementioned drug product has not gone through the registration and testing process of the Agency and has not been issued with proper authorization in the form of Certificate of Product Registration. Thus, the Agency cannot guarantee their quality and safety. The consumption of such violative product may pose potential danger or injury if administered.

Pursuant to Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, promotion, advertising or sponsorship of health products without proper authorization from FDA is prohibited.

In light of the above, the public is advised not to purchase the aforementioned violative product and to be vigilant against it. Always check if a drug product has been registered with the FDA before purchasing it by making use of the embedded Search feature of the FDA website accessible at www.fda.gov.ph. You may also look for the FDA Registration number on the product label.

All concerned establishments and/or entities are warned not to distribute the above-identified violative drug product until they have already been covered by the appropriate authorization, otherwise, regulatory actions and sanctions shall be strictly pursued.

All Local Government Units (LGUs) and Law Enforcement Agencies (LEAs) are requested to ensure that these products are not sold or made available in their localities or areas of jurisdiction.

For more information and inquiries, please e-mail us at [email protected]. To report continuous sale or distribution of unregistered health products, kindly e-mail us via [email protected], or through the online reporting facility, eReport, at www.fda.gov.ph/ereport. You may also call the Center for Drug Regulation and Research at telephone number (02)8809-5596. For any suspected adverse drug reaction (ADR), report immediately to FDA through this link:https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=Ph and fill out all the required fields.

Dissemination of the information to all concerned is requested.

Attachment:-> FDA Advisory No. 2020-021

/ In Drugs Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2020-021 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Unregistered Drug Product New! Era Luyang Dilaw Vaporizing Rub with Sambong Extract 32g

FDA Advisory No. 2020-020-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng mga Hindi Rehistradong Gamot na:

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng mga hindi rehistradong gamot na:

 1. Joco Balm Of Bees Pure Organic & Herbal Ointment 10g
 2. San Sierra Mint Fresh Herbal Oil 15mL

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang nasabing mga gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pag-eeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Samakatuwid, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing mga iligal na produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit nito.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili ng nasabing mga iligal na produkto at maging maingat laban sa mga ito. Ugaliing tingnan kung ang gamot ay rehistrado sa FDA bago bilhin, sa pamamagitan ng paggamit ng Search feature ng FDA website sa www.fda.gov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label ng produkto.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing mga iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon, sapagkat kaukulang parusa ay mahigpit na ipatutupad.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang mga produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa [email protected]. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga hindi rehistradong gamot, mag-email sa [email protected], o mag-report gamit ang aming online reporting facilityeReport, sa www.fda.gov.ph/ereport. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02) 8809-5596.  Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: https://primary reporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon.

Attachment:-> FDA Advisory No. 2020-020-A

FDA Advisory No. 2020-020 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Following Unregistered Drug Products:

The Food and Drug Administration (FDA) advises the public against the purchase and use of the following unregistered drug products:

 1. Joco Balm Of Bees Pure Organic & Herbal Ointment 10g
 2. San Sierra Mint Fresh Herbal Oil 15mL

FDA Post-Marketing Surveillance (PMS) activities have verified that the abovementioned drug products have not gone through the registration and testing process of the Agency and have not been issued with proper authorization in the form of Certificate of Product Registration. Thus, the Agency cannot guarantee their quality and safety. The consumption of such violative products may pose potential danger or injury if administered.

Pursuant to Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, promotion, advertising or sponsorship of health products without proper authorization from FDA is prohibited.

In light of the above, the public is advised not to purchase the aforementioned violative products and to be vigilant against it. Always check if a drug product has been registered with the FDA before purchasing it by making use of the embedded Search feature of the FDA website accessible at www.fda.gov.ph. You may also look for the FDA Registration number on the product label.

All concerned establishments and/or entities are warned not to distribute the above-identified violative drug products until they have already been covered by the appropriate authorization, otherwise, regulatory actions and sanctions shall be strictly pursued.

All Local Government Units (LGUs) and Law Enforcement Agencies (LEAs) are requested to ensure that these products are not sold or made available in their localities or areas of jurisdiction.

For more information and inquiries, please e-mail us at [email protected]. To report continuous sale or distribution of unregistered health products, kindly e-mail us via [email protected], or through the online reporting facility, eReport, at www.fda.gov.ph/ereport. You may also call the Center for Drug Regulation and Research at telephone number (02) 8809-5596. For any suspected adverse drug reaction (ADR), report immediately to FDA through this link: https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH and fill out all the required fields.

Dissemination of the information to all concerned is requested.

Attachment:-> FDA Advisory No. 2020-020

FDA Advisory No. 2020-019-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng Hindi Rehistradong Gamot na Aro Baro Churo 100% Pure Organic Bees Balm Herbal Ointment 15g

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng hindi rehistradong gamot na:

 1. Aro Baro Churo 100% Pure Organic Bees Balm Herbal Ointment 15g

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang nasabing gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pag-eeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Samakatuwid, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing iligal na produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit nito.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili ng nasabing iligal na produkto at maging maingat laban sa mga ito. Ugaliing tingnan kung ang gamot ay rehistrado sa FDA bago bilhin, sa pamamagitan ng paggamit ng Search feature ng FDA website sa www.fda.gov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label ng produkto.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon, sapagkat kaukulang parusa ay mahigpit na ipatutupad.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa [email protected]. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga pekeng gamot, mag-email sa [email protected], o mag-report gamit ang aming online reporting facilityeReport, sa www.fda.gov.ph/ereport. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02) 8809-5596.  Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: https://primaryreporting.who-umc.org/ Reporting/Reporter? OrganizationID=PH at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon.

Attachment:-> FDA Advisory No. 2020-019-A

/ In Drugs Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2020-019-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng Hindi Rehistradong Gamot na Aro Baro Churo 100% Pure Organic Bees Balm Herbal Ointment 15g

FDA Advisory No. 2020-019 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Unregistered Drug Aro Baro Churo 100% Pure Organic Bees Balm Herbal Ointment 15g

The Food and Drug Administration (FDA) advises the public against the purchase and use of the unregistered drug product:

 1. Aro Baro Churo 100% Pure Organic Bees Balm Herbal Ointment 15g

FDA Post-Marketing Surveillance (PMS) activities have verified that the abovementioned drug product has not gone through the registration and testing process of the Agency and has not been issued with proper authorization in the form of Certificate of Product Registration. Thus, the Agency cannot guarantee their quality and safety. The consumption of such violative product may pose potential danger or injury if administered.

Pursuant to Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, promotion, advertising or sponsorship of health products without proper authorization from FDA is prohibited.

In light of the above, the public is advised not to purchase the aforementioned violative product and to be vigilant against it. Always check if a drug product has been registered with the FDA before purchasing it by making use of the embedded Search feature of the FDA website accessible at www.fda.gov.ph. You may also look for the FDA Registration number on the product label.

All concerned establishments and/or entities are warned not to distribute the above-identified violative drug product until they have already been covered by the appropriate authorization, otherwise, regulatory actions and sanctions shall be strictly pursued.

All Local Government Units (LGUs) and Law Enforcement Agencies (LEAs) are requested to ensure that these products are not sold or made available in their localities or areas of jurisdiction.

For more information and inquiries, please e-mail us at [email protected]. To report continuous sale or distribution of unregistered health products, kindly e-mail us via [email protected], or through the online reporting facility, eReport, at www.fda.gov.ph/ereport. You may also call the Center for Drug Regulation and Research at telephone number (02) 8809-5596. For any suspected adverse drug reaction (ADR), report immediately to FDA through this link: https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH and fill out all the required fields.

Dissemination of the information to all concerned is requested.

Attachment:-> FDA Advisory No. 2020-019

/ In Drugs Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2020-019 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Unregistered Drug Aro Baro Churo 100% Pure Organic Bees Balm Herbal Ointment 15g

FDA Advisory No. 2020-018-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng Hindi Rehistradong Gamot na Propol-Eyes Ilog Maria Honeybee Farm 15ml

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng hindi rehistradong gamot na:

 1. Propol-Eyes Ilog Maria Honeybee Farm 15ml

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang nasabing gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pag-eeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Samakatuwid, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing iligal na produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit nito.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili ng nasabing iligal na produkto at maging maingat laban sa mga ito. Ugaliing tingnan kung ang gamot ay rehistrado sa FDA bago bilhin, sa pamamagitan ng paggamit ng Search feature ng FDA website sa www.fda.gov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label ng produkto.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon, sapagkat kaukulang parusa ay mahigpit na ipatutupad.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa [email protected]. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga hindi rehistradong gamot, mag-email sa [email protected], o mag-report gamit ang aming online reporting facilityeReport, sa www.fda.gov.ph/ereport. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02)8809-5596.  Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=Ph at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon.

Attachment:-> FDA Advisory No. 2020-018-A

/ In Drugs Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2020-018-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng Hindi Rehistradong Gamot na Propol-Eyes Ilog Maria Honeybee Farm 15ml

FDA Advisory No. 2020-018 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Unregistered Drug Product Propol-Eyes Ilog Maria Honeybee Farm 15ml

The Food and Drug Administration (FDA) advises the public against the purchase and use of the unregistered drug product:

 1. Propol-Eyes Ilog Maria Honeybee Farm 15ml

FDA Post-Marketing Surveillance (PMS) activities have verified that the abovementioned drug product has not gone through the registration and testing process of the Agency and has not been issued with proper authorization in the form of Certificate of Product Registration. Thus, the Agency cannot guarantee their quality and safety. The consumption of such violative product may pose potential danger or injury if administered.

Pursuant to Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, promotion, advertising or sponsorship of health products without proper authorization from FDA is prohibited.

In light of the above, the public is advised not to purchase the aforementioned violative product and to be vigilant against it. Always check if a drug product has been registered with the FDA before purchasing it by making use of the embedded Search feature of the FDA website accessible at www.fda.gov.ph. You may also look for the FDA Registration number on the product label.

All concerned establishments and/or entities are warned not to distribute the above-identified violative drug product until they have already been covered by the appropriate authorization, otherwise, regulatory actions and sanctions shall be strictly pursued.

All Local Government Units (LGUs) and Law Enforcement Agencies (LEAs) are requested to ensure that these products are not sold or made available in their localities or areas of jurisdiction.

For more information and inquiries, please e-mail us at [email protected]. To report continuous sale or distribution of unregistered health products, kindly e-mail us via [email protected], or through the online reporting facility, eReport, at www.fda.gov.ph/ereport. You may also call the Center for Drug Regulation and Research at telephone number (02)8809-5596. For any suspected adverse drug reaction (ADR), report immediately to FDA through this link: https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=Ph and fill out all the required fields.

Dissemination of the information to all concerned is requested.

Attachment:-> FDA Advisory No. 2020-018

/ In Drugs Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2020-018 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Unregistered Drug Product Propol-Eyes Ilog Maria Honeybee Farm 15ml

FDA Advisory No. 2020-017-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng mga Hindi Rehistradong Gamot na:

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng mga hindi rehistradong gamot na:

 1. HJBC Transfer Factor Capsules
 2. [Label in foreign language]

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang nasabing mga gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pag-eeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Samakatuwid, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing mga iligal na produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit nito.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili ng nasabing mga iligal na produkto at maging maingat laban sa mga ito. Ugaliing tingnan kung ang gamot ay rehistrado sa FDA bago bilhin, sa pamamagitan ng paggamit ng Search feature ng FDA website sa www.fda.gov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label ng produkto.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing mga iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon, sapagkat kaukulang parusa ay mahigpit na ipatutupad.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang mga produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa [email protected]. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga hindi rehistradong gamot, mag-email sa [email protected], o mag-report gamit ang aming online reporting facilityeReport, sa www.fda.gov.ph/ereport. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02) 8809-5596.  Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: https://primary reporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon.

Attachment:-> FDA Advisory No. 2020-017-A

FDA Advisory No. 2020-017 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Following Unregistered Drug Products:

The Food and Drug Administration (FDA) advises the public against the purchase and use of the following unregistered drug products:

 1. HJBC Transfer Factor Capsules
 2. [Label in foreign language]

FDA Post-Marketing Surveillance (PMS) activities have verified that the abovementioned drug products have not gone through the registration and testing process of the Agency and have not been issued with proper authorization in the form of Certificate of Product Registration. Thus, the Agency cannot guarantee their quality and safety. The consumption of such violative products may pose potential danger or injury if administered.

Pursuant to Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, promotion, advertising or sponsorship of health products without proper authorization from FDA is prohibited.

In light of the above, the public is advised not to purchase the aforementioned violative products and to be vigilant against it. Always check if a drug product has been registered with the FDA before purchasing it by making use of the embedded Search feature of the FDA website accessible at www.fda.gov.ph. You may also look for the FDA Registration number on the product label.

All concerned establishments and/or entities are warned not to distribute the above-identified violative drug products until they have already been covered by the appropriate authorization, otherwise, regulatory actions and sanctions shall be strictly pursued.

All Local Government Units (LGUs) and Law Enforcement Agencies (LEAs) are requested to ensure that these products are not sold or made available in their localities or areas of jurisdiction.

For more information and inquiries, please e-mail us at [email protected]. To report continuous sale or distribution of unregistered health products, kindly e-mail us via [email protected], or through the online reporting facility, eReport, at www.fda.gov.ph/ereport. You may also call the Center for Drug Regulation and Research at telephone number (02) 8809-5596. For any suspected adverse drug reaction (ADR), report immediately to FDA through this link: https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH and fill out all the required fields.

Dissemination of the information to all concerned is requested.

Attachment:-> FDA Advisory No. 2020-017

FDA Advisory No. 2020-016-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng Hindi Rehistradong Gamot na Nature’s Liniment Oil with Negative Ion 65ml

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng hindi rehistradong gamot na:

 1. Nature’s Liniment Oil with Negative Ion 65ml

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang nasabing gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pag-eeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Samakatuwid, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing iligal na produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit nito.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili ng nasabing iligal na produkto at maging maingat laban sa mga ito. Ugaliing tingnan kung ang gamot ay rehistrado sa FDA bago bilhin, sa pamamagitan ng paggamit ng Search feature ng FDA website sa www.fda.gov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label ng produkto.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon, sapagkat kaukulang parusa ay mahigpit na ipatutupad.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa [email protected]. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga pekeng gamot, mag-email sa [email protected], o mag-report gamit ang aming online reporting facilityeReport, sa www.fda.gov.ph/ereport. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02) 8809-5596.  Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: https://primaryreporting.who-umc.org/ Reporting/Reporter? OrganizationID=PH at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon

Attachment:-> FDA Advisory No. 2020-016-A

/ In Drugs Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2020-016-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng Hindi Rehistradong Gamot na Nature’s Liniment Oil with Negative Ion 65ml

FDA Advisory No. 2020-016 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Unregistered Drug Product Nature’s Liniment Oil with Negative Ion 65ml

The Food and Drug Administration (FDA) advises the public against the purchase and use of the unregistered drug product:

 1. Nature’s Liniment Oil with Negative Ion 65ml

FDA Post-Marketing Surveillance (PMS) activities have verified that the abovementioned drug product has not gone through the registration and testing process of the Agency and has not been issued with proper authorization in the form of Certificate of Product Registration. Thus, the Agency cannot guarantee their quality and safety. The consumption of such violative product may pose potential danger or injury if administered.

Pursuant to Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, promotion, advertising or sponsorship of health products without proper authorization from FDA is prohibited.

In light of the above, the public is advised not to purchase the aforementioned violative product and to be vigilant against it. Always check if a drug product has been registered with the FDA before purchasing it by making use of the embedded Search feature of the FDA website accessible at www.fda.gov.ph. You may also look for the FDA Registration number on the product label.

All concerned establishments and/or entities are warned not to distribute the above-identified violative drug product until they have already been covered by the appropriate authorization, otherwise, regulatory actions and sanctions shall be strictly pursued.

All Local Government Units (LGUs) and Law Enforcement Agencies (LEAs) are requested to ensure that these products are not sold or made available in their localities or areas of jurisdiction.

For more information and inquiries, please e-mail us at [email protected]. To report continuous sale or distribution of unregistered health products, kindly e-mail us via [email protected], or through the online reporting facility, eReport, at www.fda.gov.ph/ereport. You may also call the Center for Drug Regulation and Research at telephone number (02) 8809-5596. For any suspected adverse drug reaction (ADR), report immediately to FDA through this link: https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH and fill out all the required fields.

Dissemination of the information to all concerned is requested.

Attachment:-> FDA Advisory No. 2020-016

/ In Drugs Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2020-016 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Unregistered Drug Product Nature’s Liniment Oil with Negative Ion 65ml

FDA Advisory No. 2020-015-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng Hindi Rehistradong Gamot na Apros Herbal Oil 120ml

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng hindi rehistradong gamot na:

 1. Apros Herbal Oil 120ml

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang nasabing gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pag-eeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Samakatuwid, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing iligal na produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit nito.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili ng nasabing iligal na produkto at maging maingat laban sa mga ito. Ugaliing tingnan kung ang gamot ay rehistrado sa FDA bago bilhin, sa pamamagitan ng paggamit ng Search feature ng FDA website sa www.fda.gov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label ng produkto.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon, sapagkat kaukulang parusa ay mahigpit na ipatutupad.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa [email protected]. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga pekeng gamot, mag-email sa [email protected], o mag-report gamit ang aming online reporting facilityeReport, sa www.fda.gov.ph/ereport. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02) 8809-5596.  Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: https://primaryreporting.who-umc.org/ Reporting/Reporter? OrganizationID=PH at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon.

Attachment:-> FDA Advisory No. 2020-015-A

FDA Advisory No. 2020-015 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Unregistered Drug Product Apros Herbal Oil 120ml

The Food and Drug Administration (FDA) advises the public against the purchase and use of the unregistered drug product:

 1. Apros Herbal Oil 120ml

FDA Post-Marketing Surveillance (PMS) activities have verified that the abovementioned drug product has not gone through the registration and testing process of the Agency and has not been issued with proper authorization in the form of Certificate of Product Registration. Thus, the Agency cannot guarantee their quality and safety. The consumption of such violative product may pose potential danger or injury if administered.

Pursuant to Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, promotion, advertising or sponsorship of health products without proper authorization from FDA is prohibited.

In light of the above, the public is advised not to purchase the aforementioned violative product and to be vigilant against it. Always check if a drug product has been registered with the FDA before purchasing it by making use of the embedded Search feature of the FDA website accessible at www.fda.gov.ph. You may also look for the FDA Registration number on the product label.

All concerned establishments and/or entities are warned not to distribute the above-identified violative drug product until they have already been covered by the appropriate authorization, otherwise, regulatory actions and sanctions shall be strictly pursued.

All Local Government Units (LGUs) and Law Enforcement Agencies (LEAs) are requested to ensure that these products are not sold or made available in their localities or areas of jurisdiction.

For more information and inquiries, please e-mail us at [email protected]. To report continuous sale or distribution of unregistered health products, kindly e-mail us via [email protected], or through the online reporting facility, eReport, at www.fda.gov.ph/ereport. You may also call the Center for Drug Regulation and Research at telephone number (02) 8809-5596. For any suspected adverse drug reaction (ADR), report immediately to FDA through this link: https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH and fill out all the required fields.

Dissemination of the information to all concerned is requested.

Attachment:-> FDA Advisory No. 2020-015

FDA Advisory No. 2019-533-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng Pekeng Bersyon ng Cholecalciferol (Fern-D)

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng pekeng bersyon ng Cholecalciferol (Fern-D):

Ayon sa pagsusuri ng FDA kasama ang Marketing Authorization Holder (MAH), FERN Inc., at ng manufacturer, Hizon Laboratories, Inc., ang nasabing produkto ay napatunayang peke. Ang paghahambing ng nakolektang pekeng gamot at kakaibang katangian ng tunay na produkto ay ang sumusunod:

 • Counterfeit – Clear, oval, pale yellowish softgel capsule containing pale yellowish oily liquid with fishy odor which is not comparable to the odor of original Fern-D 1000 IU softgel capsule.
 • Authentic – Clear, oval, yellowish softgel capsule containing yellowish oily liquid.

Ang lahat ng healthcare professionals at publiko ay binabalaan tungkol sa paglipana ng nasabing pekeng gamot sa merkado na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit nito. Ang publiko ay pinapaalalahanan ring bumili lamang sa mga establisyamentong lisensyado ng FDA.

Gayundin, ang lahat ng establisyamento ay binabalaang huwag magbenta nitong produkto na nagtataglay ng mga nasabing katangian ng pekeng gamot. Ang pagaangkat, pagbebenta at pamamahagi nito ay paglabag sa Republic Act No. 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009 at Republic Act No. 8203 o ang Special Law on Counterfeit Drugs. Ang sino mang mapatunayang nagbebenta ng nasabing pekeng produkto ay mapaparusahan.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang pekeng produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa [email protected] Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga pekeng gamot, mag-email sa [email protected], o mag-report gamit ang aming online reporting facility, eReport, sa www.fda.gov.ph/ereport. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02) 8809-5596. Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: https://primaryreporting.who-umc.org/ Reporting/Reporter? OrganizationID=PH at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon.

Attachment:->FDA Advisory No.2019-533-A

FDA Advisory No. 2019-533 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Counterfeit Version of Cholecalciferol (Fern-D)

The Food and Drug Administration (FDA) advises the public against the purchase and use of the counterfeit version of Cholecalciferol (Fern-D):

The FDA together with the Marketing Authorization Holder (MAH), FERN Inc., and the manufacturer, Hizon Laboratories, Inc., have verified that the above-mentioned sample drug product is counterfeit. The comparison of the collected counterfeit drug product and the distinguishing feature of the authentic is as follows:

 • Counterfeit – Clear, oval, pale yellowish softgel capsule containing pale yellowish oily liquid with fishy odor which is not comparable to the odor of original Fern-D 1000 IU softgel capsule.
 • Authentic – Clear, oval, yellowish softgel capsule containing yellowish oily liquid. (please see:-> FDA Advisory No.2019-533 for more details)

All healthcare professionals and the general public are hereby warned as to the availability of this counterfeit drug product in the market which poses potential danger or injury to consumers. Consumers are also reminded to purchase drug products only from FDA-licensed establishments.

Likewise, all establishments and outlets are hereby warned against selling and/or dispensing of this drug product with the abovementioned features of a counterfeit drug product. The importation, selling or offering for sale of such is in direct violation of Republic Act No. 9711 or the Food and Drug Administration Act of 2009, and Republic Act No. 8203 or the Special Law on Counterfeit Drugs. Anyone found selling the said counterfeit drug product will be penalized.

All Local Government Units (LGUs) and Law Enforcement Agencies (LEAs) are requested to ensure that this counterfeit product is not sold or made available in their localities or areas of jurisdiction.

For more information and inquiries, please e-mail us at [email protected] To report continuous sale or distribution of counterfeit health products, kindly e-mail us via [email protected], or through the online reporting facility, eReport, at www.fda.gov.ph/ereport. You may also call the Center for Drug Regulation and Research at telephone number (02) 8809-5596. For any suspected adverse drug reaction (ADR), report immediately to FDA through this link: https://primaryreporting.whoumc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH and fill out all the required fields.

Dissemination of the information to all concerned is requested.

Attachment:-> FDA Advisory No.2019-533

FDA Advisory No. 2019-388 || Incorrect Use of Anti-Fungal Corticosteroid Combination Therapy

Nowadays, internet and social media has influenced the lives of Filipinos. Physical appearance on Facebook and Instagram posts is a great concern, it is now expected to look best all the time. And when a skin problem arises, solutions and treatment are searched through the internet instead of consulting a dermatologist to address skin problems. Unfortunately, the use of products widely available and sold in the internet and unlicensed establishments make the skin problems worse one such product is LS BL Cream containing Ketoconazole and Clobetasol and is well-known to the public to cure all types of skin problems.

Pharmacists are advised not to dispense the product without a written prescription from dermatologists or treating physician. Upon presentation of prescription, patients should undergo counselling on the proper use of the product to avoid serious health risks and worsening of their conditions.

The general public is also advised to avoid using the product without proper consultation from dermatologist. It is a prescription product used for the treatment of fungal and yeasts infections. The product contains a very potent steroid which may result in side effects such as worsening condition, acne, skin infections, skin thinning, changes to the color of skin, allergic reaction, increased weight, rounding of the face, stretch marks, etc. There is a recorded case who experienced side effect on the use of Ketoconazole + Clobetasol cream which eventually resulted to death due to staphylococcal scalded skin syndrome associated with the use of topical steroid.

We strongly urge the public to buy medicines only from an FDA licensed drugstores and avoid buying medicines online.

Also, please be informed that there is a proliferation of Ketoconazole + Clobetasol Propionate (LS BL Cream) 10 g in the market which is not registered to the Food and Drug Administration (FDA). The drug product has not gone through the registration and testing process and has not been issued with proper authorization in the form of Certificate of Product Registration. Thus, we cannot guarantee their quality and safety.

Seek medical attention immediately if you experience any side effects and report it to FDA via online reporting through our website: www.fda.gov.ph or email at [email protected]. You may also reach us at telephone number (02) 8809-5596.

Attachment:-> FDA Advisory No. 2019-388

FDA Advisory No. 2019-472-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng Hindi Rehistradong Gamot na Ravi Mangosteen Power Liniment with Negative Ion 60mL

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng hindi rehistradong gamot na:

 1. Ravi Mangosteen Power Liniment with Negative Ion 60mL

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang nasabing gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pag-eeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Samakatuwid, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing iligal na produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit nito.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili ng nasabing iligal na produkto at maging maingat laban sa mga ito. Ugaliing tingnan kung ang gamot ay rehistrado sa FDA bago bilhin, sa pamamagitan ng paggamit ng Search feature ng FDA website sa www.fda.gov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label ng produkto.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon, sapagkat kaukulang parusa ay mahigpit na ipatutupad.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa [email protected]. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga hindi rehistradong gamot, mag-email sa [email protected], o mag-report gamit ang aming online reporting facilityeReport, sa www.fda.gov.ph/ereport. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02) 809-5596.  Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: www.fda.gov.ph/adr-report-new at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon.

Attachment:-> FDA ADVISORY No. 2019-472-A

/ In Drugs Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2019-472-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng Hindi Rehistradong Gamot na Ravi Mangosteen Power Liniment with Negative Ion 60mL

FDA Advisory No. 2019-472 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Unregistered Drug Product Ravi Mangosteen Power Liniment with Negative Ion 60mL

The Food and Drug Administration (FDA) advises the public against the purchase and use of the unregistered drug product:

 1. Ravi Mangosteen Power Liniment with Negative Ion 60mL

FDA Post-Marketing Surveillance (PMS) activities have verified that the abovementioned drug product has not gone through the registration and testing process of the Agency and has not been issued with proper authorization in the form of Certificate of Product Registration. Thus, the Agency cannot guarantee their quality and safety. The consumption of such violative product may pose potential danger or injury if administered.

Pursuant to Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, promotion, advertising or sponsorship of health products without proper authorization from FDA is prohibited.

In light of the above, the public is advised not to purchase the aforementioned violative product and to be vigilant against it. Always check if a drug product has been registered with the FDA before purchasing it by making use of the embedded Search feature of the FDA website accessible at www.fda.gov.ph. You may also look for the FDA Registration number on the product label.

All concerned establishments and/or entities are warned not to distribute the above-identified violative drug product until they have already been covered by the appropriate authorization, otherwise, regulatory actions and sanctions shall be strictly pursued.

All Local Government Units (LGUs) and Law Enforcement Agencies (LEAs) are requested to ensure that these products are not sold or made available in their localities or areas of jurisdiction.

For more information and inquiries, please e-mail us at [email protected]. To report continuous sale or distribution of unregistered health products, kindly e-mail us via [email protected], or through the online reporting facility, eReport, at www.fda.gov.ph/ereport. You may also call the Center for Drug Regulation and Research at telephone number (02)809-5596. For any suspected adverse drug reaction (ADR), report immediately to FDA through this link: www.fda.gov.ph/adr-report-new and fill out all the required fields.

Dissemination of the information to all concerned is requested.

Attachment:-> FDA ADVISORY No. 2019-472

/ In Drugs Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2019-472 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Unregistered Drug Product Ravi Mangosteen Power Liniment with Negative Ion 60mL

FDA Advisory No. 2019-471-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng Hindi Rehistradong Gamot na Menthol + Eucalyptus Oil (Ugat Bicks)

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng hindi rehistradong gamot na:

 1. Menthol + Eucalyptus Oil (Ugat Bicks)

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang nasabing gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pag-eeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Samakatuwid, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing iligal na produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit nito.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili ng nasabing iligal na produkto at maging maingat laban sa mga ito. Ugaliing tingnan kung ang gamot ay rehistrado sa FDA bago bilhin, sa pamamagitan ng paggamit ng Search feature ng FDA website sa www.fda.gov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label ng produkto.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon, sapagkat kaukulang parusa ay mahigpit na ipatutupad.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa [email protected]. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga hindi rehistradong gamot, mag-email sa [email protected], o mag-report gamit ang aming online reporting facilityeReport, sa www.fda.gov.ph/ereport. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02) 809-5596.  Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: www.fda.gov.ph/adr-report-new at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon.

Attachment:-> FDA ADVISORY No. 2019-471-A

FDA Advisory No. 2019-471 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Unregistered Drug Product Menthol + Eucalyptus Oil (Ugat Bicks)

The Food and Drug Administration (FDA) advises the public against the purchase and use of the unregistered drug product:

 1. Menthol + Eucalyptus Oil (Ugat Bicks)

FDA Post-Marketing Surveillance (PMS) activities have verified that the abovementioned drug product has not gone through the registration and testing process of the Agency and has not been issued with proper authorization in the form of Certificate of Product Registration. Thus, the Agency cannot guarantee their quality and safety. The consumption of such violative product may pose potential danger or injury if administered.

Pursuant to Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, promotion, advertising or sponsorship of health products without proper authorization from FDA is prohibited.

In light of the above, the public is advised not to purchase the aforementioned violative product and to be vigilant against it. Always check if a drug product has been registered with the FDA before purchasing it by making use of the embedded Search feature of the FDA website accessible at www.fda.gov.ph. You may also look for the FDA Registration number on the product label.

All concerned establishments and/or entities are warned not to distribute the above-identified violative drug product until they have already been covered by the appropriate authorization, otherwise, regulatory actions and sanctions shall be strictly pursued.

All Local Government Units (LGUs) and Law Enforcement Agencies (LEAs) are requested to ensure that these products are not sold or made available in their localities or areas of jurisdiction.

For more information and inquiries, please e-mail us at [email protected]. To report continuous sale or distribution of unregistered health products, kindly e-mail us via [email protected], or through the online reporting facility, eReport, at www.fda.gov.ph/ereport. You may also call the Center for Drug Regulation and Research at telephone number (02)809-5596. For any suspected adverse drug reaction (ADR), report immediately to FDA through this link: www.fda.gov.ph/adr-report-new and fill out all the required fields.

Dissemination of the information to all concerned is requested.

Attachment:-> FDA ADVISORY No. 2019-471

FDA Advisory No. 2019-470-A || Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng hindi rehistradong gamot na:

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng hindi rehistradong gamot na:

 1. Povidone-Iodine 10% Sol.

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang nasabing gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pag-eeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Samakatuwid, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing iligal na produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit nito.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili ng nasabing iligal na produkto at maging maingat laban sa mga ito. Ugaliing tingnan kung ang gamot ay rehistrado sa FDA bago bilhin, sa pamamagitan ng paggamit ng Search feature ng FDA website sa www.fda.gov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label ng produkto.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon, sapagkat kaukulang parusa ay mahigpit na ipatutupad.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa [email protected]. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga hindi rehistradong gamot, mag-email sa [email protected], o mag-report gamit ang aming online reporting facilityeReport, sa www.fda.gov.ph/ereport. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02) 809-5596.  Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: www.fda.gov.ph/adr-report-new at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon.

Attachment:-> FDA ADVISORY No. 2019-470-A

/ In Drugs Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2019-470-A || Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng hindi rehistradong gamot na:

FDA Advisory No. 2019-470 || Public Health Warning Against the Purchase and Use of the Unregistered Drug Product Povidone-Iodine 10% Sol.

The Food and Drug Administration (FDA) advises the public against the purchase and use of the unregistered drug product:

 1. Povidone-Iodine 10% Sol.

FDA Post-Marketing Surveillance (PMS) activities have verified that the abovementioned drug product has not gone through the registration and testing process of the Agency and has not been issued with proper authorization in the form of Certificate of Product Registration. Thus, the Agency cannot guarantee their quality and safety. The consumption of such violative product may pose potential danger or injury if administered.

Pursuant to Republic Act No. 9711, otherwise known as the “Food and Drug Administration Act of 2009”, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, promotion, advertising or sponsorship of health products without proper authorization from FDA is prohibited.

In light of the above, the public is advised not to purchase the aforementioned violative product and to be vigilant against it. Always check if a drug product has been registered with the FDA before purchasing it by making use of the embedded Search feature of the FDA website accessible at www.fda.gov.ph. You may also look for the FDA Registration number on the product label.

All concerned establishments and/or entities are warned not to distribute the above-identified violative drug product until they have already been covered by the appropriate authorization, otherwise, regulatory actions and sanctions shall be strictly pursued.

All Local Government Units (LGUs) and Law Enforcement Agencies (LEAs) are requested to ensure that these products are not sold or made available in their localities or areas of jurisdiction.

For more information and inquiries, please e-mail us at [email protected]. To report continuous sale or distribution of unregistered health products, kindly e-mail us via [email protected], or through the online reporting facility, eReport, at www.fda.gov.ph/ereport. You may also call the Center for Drug Regulation and Research at telephone number (02)809-5596. For any suspected adverse drug reaction (ADR), report immediately to FDA through this link: www.fda.gov.ph/adr-report-new and fill out all the required fields.

Dissemination of the information to all concerned is requested.

Attachment:-> FDA ADVISORY No. 2019-470

FDA Advisory No. 2019-469-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng Hindi Rehistradong Gamot na Family™ Care Quickly Relieves Itching & Redness Maximum Strength Hydrocortisone 1% Anti-Itch Cream

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng hindi rehistradong gamot na:

 1. Family™ Care Quickly Relieves Itching & Redness Maximum Strength Hydrocortisone 1% Anti-Itch Cream

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang nasabing gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pag-eeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Samakatuwid, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing iligal na produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit nito.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili ng nasabing iligal na produkto at maging maingat laban sa mga ito. Ugaliing tingnan kung ang gamot ay rehistrado sa FDA bago bilhin, sa pamamagitan ng paggamit ng Search feature ng FDA website sa www.fda.gov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label ng produkto.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon, sapagkat kaukulang parusa ay mahigpit na ipatutupad.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa [email protected]. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga hindi rehistradong gamot, mag-email sa [email protected], o mag-report gamit ang aming online reporting facilityeReport, sa www.fda.gov.ph/ereport. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02) 809-5596.  Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: www.fda.gov.ph/adr-report-new at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon.

Attachment:-> FDA ADVISORY No. 2019-469-A

/ In Drugs Advisories / By Administrator / Comments Off on FDA Advisory No. 2019-469-A || Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng Hindi Rehistradong Gamot na Family™ Care Quickly Relieves Itching & Redness Maximum Strength Hydrocortisone 1% Anti-Itch Cream